The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

תוכנית

הכינוס השנתי לבדיקות, מדידות ואיכות החשמל 2015 - תוכנית

04-06.06.2015 במלון פלאזה, רח' חרמון 2, נצרת עילית

יום חמישי 4 ביוני 2015

09:00 – 10:00

התכנסות והרשמה וכיבוד קל

10:00 – 10:15

ברכות ודברי פתיחה
אברהם יניב, יו"ר הכנס
אמיל קויפמן, יו"ר התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל  

10:15 – 11:00

 

11:00 – 13:00

מושב: איכות החשמל יו"ר:

מושב: בדיקות תקופתיות יו"ר:

11:00 – 11:30

איכות חשמל מהי – זוהר וייבוים, מהנדס יועץ

דרישות תקנות החשמל לגבי בדיקות תקופתיות –  ד"ר אלברטו ברנשטיין, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

11:30 – 12:00

שקיעות מתח, פתרונות בתעשיית מוליכים למחצה – ארמנד אושר, אינטל

בדיקות תקופתיות –  ד"ר בוריס ופריק, רפאל

12:00 – 12:30

דרישות  הרגולטור לאמינות אספקה – משה בן יאיר, רשות החשמל

בדיקות תקופתיות במתקנים רפואיים – ירון לייבו, שתדלן את לייבו הנדסת חשמל

12:30 – 13:00

השפעת מערכות פ"ו שונות על איכות החשמל (עבודת גמר לתואר שני)  – גיא רט, חברת החשמל

 מדידת ותיקון מקדם הספק – יאן לרון, חברת החשמל

14:30 – 13:30

הפסקה וקבלת חדרים

16:30 – 14:30

מושב: מדידות במנית אנרגיה (יפורסם בהמשך) יו"ר:

מושב: בדיקות יו"ר:

14:30 – 15:00

 

איפוס יחיד, יוסי סיטרון, חברת החשמל

15:00 – 15:30

C.T. and P.T. testing,Patrick Stankovic, Instruments Australia Pty Ltd, Australia   (שנאי מדידה בחסות וייז-טק)

חריגים לתשומת לב בודקי המתקנים, יוסף בלבל, מהנדס יועץ

15:30 – 16:00

 אלספק

כבלים חד גידיים במקביל, רוברט קבסה, מהנדס יועץ

16:00 – 16:30

 סייטק

דרישות ואישור ציוד חשמלי למ"ג – אריאל גוטקינד, חברת החשמל

16:30 – 17:00

הפסקה 

17:00 – 18:30

דיון במליאה

18:30 – 19:00

הפסקה להתארגנות

19:00 – 20:00

ארוחת ערב

20:30 – 22:00

הרצאת אורח
70 שנה לניצחון בנות הברית על גרמניה הנאצית –  האם למדנו משהו?
ד"ר יצחק נוי 

 

יום שישי 5 ביוני 2015

09:00 – 11:00

מושב: דרישות ובדיקות אירוע המוני יו"ר:

09:00 – 09:30

מערכת החשמל באירוע המוני, לבנת שצקי, מהנדסת יועצת

09:30 – 10:00

דרישות משטרת ישראל האירוע המוני, רב פקד בועז ליבנה, קצין בטיחות ראשי

10:00 – 10:30

דרישות בטיחות באירוע המוני, גיא קדם

10:30 – 11:00

בדיקות חשמל באירוע המוני, אריאל סגל, יועץ

11:00 – 11:30

הפסקה 

11:30 – 12:00

בדיקת חשמול ודוגמאות מקרי חשמול, אברמל'ה יניב, חברת החשמל

12:00 – 12:30

שריפות במכשירים לבנים, אשר סלוצקי, יועץ, מומחה לחקירת שריפות וכשל חשמלי

12:30 – 13:00

 

13:00 – 13:45

דיון מסכם

13:45 – 14:30

ארוחת צהריים קלה

·         ייתכנו שינויים בתוכנית  

Home
Up

Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15