The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Contents

בדיקות 2014

הכינוס השנתי לבדיקות, מדידות ואיכות החשמל 2014

13.05.2014 במלון לאונרדו סיטי טאואר רמת גן

בכינוס יינתן דגש להיבטי הבדיקות והמדידות בתחום החשמל בכוונה להתמקד בנושאים המפורטים להלן:

איכות-חשמל: חידושים בתקינה הישראלית, סקירת והשוואת תקנים מהעולם; מדידת, איתור ומניעת הפרעות.
שיטות וציוד בדיקה ומדידה: חידושים בציוד בדיקה.
דגשים בבדיקות: חידושים בתקנות בארץ ובעולם, בדיקות ז"י.
בטיחות ומניעת תאונות ושריפות: סקירת תאונות, גורמים וחקירת תאונות חשמל.
בדיקות לחיבור יצרני חשמל: דרישות טכניות לחיבור יצרני חשמל רגילים ואנרגיות מתחדשות לרשת החשמל.
בעת הכנס יתקיימו דיונים בתחומים השונים הנוגעים לבדיקות החשמליות.
כמוכן, תתקיים תצוגה של ציוד מדידה ומערכות לבדיקות חשמליות

הועדה המארגנת
יו"ר הכנס אברהם יניב – חברת החשמל לישראל
סיו"ר הכינוס זוהר וינבוים – יועץ עצמאי
יו"ר חוג הבודקים - יצחק ברכה
יו"ר החוג לאיכות החשמל - מירון גיבלברג
עמוס בן-אריה - בודק עצמאי
אייל גבאי - חברת החשמל לישראל
גזבר הכינוס דוד בן אפרים – בודק עצמאי
דוד מזרחי - בודק עצמאי
   

 

Home
תוכנית
קול קורא
מתן חסות

Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15