The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

קול קורא

הכינוס השנתי לבדיקות, מדידות ואיכות החשמל 2014 - קול קורא

13.05.2014 במלון לאונרדו סיטי טאואר רמת גן

חוג הבודקים וחוג איכות החשמל, בהתאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל 2002 (ע"ר), מזמינים את ציבור המהנדסים ואנשי המקצוע להגיש תקצירים או מאמרים טכניים ומדעיים אשר ישמשו בסיס להרצאות ולקבוצות דיון בכינוס.

איכות-חשמל: חידושים בתקינה הישראלית, סקירת והשוואת תקנים מהעולם; מדידת, איתור ומניעת הפרעות.
שיטות וציוד בדיקה ומדידה: חידושים בציוד בדיקה.
דגשים בבדיקות: חידושים בתקנות בארץ ובעולם, בדיקות ז"י.
בטיחות ומניעת תאונות ושריפות: סקירת תאונות, גורמים וחקירת תאונות חשמל.
בדיקות לחיבור יצרני חשמל: דרישות טכניות לחיבור יצרני חשמל רגילים ואנרגיות מתחדשות לרשת החשמל.

הועדה המארגנת
יו"ר הכנס אברהם יניב – חברת החשמל לישראל
סיו"ר הכינוס זוהר וינבוים – יועץ עצמאי
יו"ר חוג הבודקים - יצחק ברכה
יו"ר החוג לאיכות החשמל - מירון גיבלברג
עמוס בן-אריה - בודק עצמאי
אייל גבאי - חברת החשמל לישראל
גזבר הכינוס דוד בן אפרים – בודק עצמאי
דוד מזרחי - בודק עצמאי
תבנית ותוכן התקציר או המאמר

קול קורא להורדה

לוח זמנים להגשה
התקציר או המאמר יהיה בהיקף המתאים להצגתו המלאה במשך הרצאה של בערך 30 דקות, כולל שאלות ותשובות. יוגש כקובץ Word, בעברית או אנגלית.

תקציר או מאמר שיאושר על ידי הועדה המארגנת יפורסם בחוברת הכנס או בכל מדיה שיוחלט עליה לחלוקה למשתתפי הכנס. המאמר יהיה באורך של ארבעה עמודים לכל היותר, כולל איורים, תמונות, גרפים ורשימת מקורות.

נושא ההרצאה והמאמר או התקציר יתמקד אך ורק בהיבטים המקצועיים, הטכניים והמדעיים של הנושא המוצג. לא יתקבלו מאמרים הנושאים אופי של קידום מכירות, כגון הצגת קו מוצרים או אופן הפעלת מכשיר או ציוד.

הגשת טיוטה ראשונה לאישור הועדה: 4 במרץ 2014
אישור לפרסום ההרצאה בכנס: 25 במרץ 2014
הגשת הגרסה הסופית להצגה בכנס: 27 באפריל 2014

את הקבצים נא להעביר למזכירות הכינוס:
"התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה", רח' הרקון 6, רמת גן 5252183
טלפון: 03-6134116,פקס: 03-6134117 nissim@seeei.org.il

 

Home
Up

Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15