The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

תו תקן ליצרני לוחות חשמל - בדיקות

מהנדס מוטי אילון, מכון התקנים הישראלי

תקציר

להלן הנושאים בהם תעסוק ההרצאה:

מבוא: לוחות חשמל - סקירת סטטוס התקינה והספרות הטכנית שבה.

התקן הישראלי ת"י 1419 העוסק בלוחות חשמל הינו תקן רשמי. בהרצאה נסקור במה זה מחייב לגבינו. נסקור עוד כמה תקנים, ישראליים וזרים, בהם משתמשים המפעלים בביצוע לוחות החשמל.

בדיקות ויזואליות, ובדיקות חשמליות בלוחות חשמל עשה ואל תעשה

תקן ישראלי ת"י 1419-1 המסתמך על תקן בינלאומי IEC 60439-1 דורש לבצע סידרת בדיקות על לוחות חשמל.

חלקן הנן בדיקות אב-טיפוס המבוצעות ע"י היצרנים המקוריים וחלקן בדיקות שיגרה המבוצעים ע"י היצרנים המרכיבים בכל לוח. נסקור מהם הבדיקות , מה הסכנות הכרוכות באי ביצוע הבדיקות וכיצד מתמודדים איתם. מהו הערך המוסף של תו התקן למפעלים המייצרים,

ליקויי תכנון וליקויי ביצוע - טעויות טיפוסיות + תמונות

נסקור דוגמאות מעשיות שנתגלו במסגרת הבדיקות שעשתה המעבדה. כולל: טעויות בתכנון ובביצוע, ליקויים שמקורם באילוצים שהוכתבו על ידי היועץ/הלקוח, טעויות בבחירת רכיבים, רכיבים לא תקניים, ועבודה שלא על פי הוראות יצרני הציוד.

סיכום

בכפוף למסגרת הזמן, יינתן מקום לתגובות המשתתפים, שאלות הבהרה וכו' תוך מתן דגש על עבודת המהנדס-הבודק בנושא בדיקת לוח החשמל.

 

Copyright 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15