The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

Project 2015

תחרות פרוייקט גמר שנת הלימודים תשע"ה

התחרות פתוחה בפני כל סטודנט רשום בהתאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל (הרישום לסטודנט הינו ללא תשלום, טופס הרשמה בקישור הזה) שיגיש עבודת גמר בשנת הלימודים תשע"ג במסגרת חובותיו האקדמיים לתואר ראשון במקצועות הנדסת חשמל בהתמחות של הנדסת הספק או הנדסת אנרגיה, או מקצועות קשורים לנושא האנרגיה ואיכות הסביבה ואשר משקלה האקדמי 6 נ"ז לפחות.

שלב א'

הסטודנט ישלח עד 30 באוגוסט 2015 בקשת השתתפות בתחרות בצורת מסר דוא"ל לכתובת students@seeei.org.il (נושא תחרות פרויקט גמר תשע"ה).
הפניה תכלול: שם הסטודנט, כתובת דוא"ל וטלפון, מס' ת"ז ,מוסד הלימוד, המחלקה/מגמה, ההתמחות, מתי החל ללמוד, מתי תוגש העבודה, מה משקלה בנ"ז, שם הפרויקט, צורת ההגשה (ספר פרויקט, פוסטר, בניית אב-טיפוס, וכו').
לפניה יצורף תקציר (abstract) בפורמט Word של עד 2 עמודי A4 המתאר את העבודה, את אופן הביצוע (למשל מחקר ספרות, תכן הנדסי, בניית מודל), שם המנחה האקדמי, והסבר קצר על מאפייני העבודה, חשיבותה, ייחודה ותרומתה.

וועדת השיפוט תמיין את ההגשות ותזמין מספר סטודנטים לשלב השני. השיפוט יתייחס לרלוונטיות העבודה להנדסת הספק והנדסת אנרגיה, למקוריות וליצירתיות, לגישה האקדמית ולאופן הגשה. הודעה על החלטת הוועדה תשלח ביום 1 באוקטובר 2015.

שלב ב'

הסטודנט יתבקש להגיש עד  21 באוקטובר 2015 עותק של העבודה (או טיוטה מתקדמת) לוועדת השיפוט, למלא שאלון משתתף מפורט שישלח אליו ובמידה והוועדה תמצא לנכון להגיע לפגישה קצרה עם צוות השיפוט.

המעפילים לשלב ב' יוזמנו להצגת עבודתם במשך 12 דקות (בסגנון elevator pitch) במסגרת פורום סטודנטים 2015 שיתקיים בתאריכים 2-4 בדצמבר באילת. לכל המעפילים לגמר משוריין מקום ביום הסטודנט.

סיכום הניקוד למתחרים יתבסס על פרויקט הגמר ועל היכולת להציג בקצרה את העבודה. השיפוט ייעשה על ידי שופטים מבין חברי ההתאגדות בעלי ותק וידע נכבדים. הזוכה יזכה בפרס.

נצל את ההזדמנות לזכות בתחרות ולהיחשף בפני הקהילייה והמעסיקים הפוטנציאליים

Home
Up

Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15