The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

Project 2013

Home
Up

תחרות פרוייקט גמר שנת הלימודים תשע"ג

התחרות פתוחה בפני כל סטודנט רשום בהתאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל (הרישום לסטודנט הינו ללא תשלום, טופס הרשמה בקישור הזה) שיגיש עבודת גמר בשנת הלימודים תשע"ג במסגרת חובותיו האקדמיים לתואר ראשון במקצועות הנדסת חשמל בהתמחות של הנדסת הספק או הנדסת אנרגיה, או מקצועות קשורים לנושא האנרגיה ואיכות הסביבה ואשר משקלה האקדמי 6 נ"ז לפחות.

שלב א'

הסטודנט ישלח עד 31 ביולי 2013 בקשת השתתפות בתחרות בצורת מסר דוא"ל לכתובת students@seeei.org.il (נושא תחרות פרויקט גמר תשע"ג).
המסר יכלול: שם הסטודנט, כתובת דוא"ל וטלפון, מס' ת"ז ,מוסד הלימוד, המחלקה/מגמה, ההתמחות, מתי החל ללמוד, מתי תוגש העבודה, מה משקלה בנ"ז, שם הפרויקט, צורת ההגשה (ספר פרויקט, פוסטר, בניית אב-טיפוס, וכו').
למסר יצורף תקציר (abstract) בפורמט Word של עד 2 עמודי A4 המתאר את העבודה, את אופן הביצוע (למשל מחקר ספרות, תכן הנדסי, בניית מודל), שם המנחה האקדמי, והסבר קצר על מאפייני העבודה, חשיבותה, ייחודה ותרומתה.

וועדת השיפוט תמיין את ההגשות ותזמין מספר סטודנטים לשלב השני. השיפוט יתייחס לרלוונטיות העבודה להנדסת הספק והנדסת אנרגיה, למקוריות וליצירתיות, לגישה האקדמית ולאופן הגשה. הודעה על החלטת הוועדה תשלח ביום 22 באוגוסט 2013.

שלב ב'

הסטודנט יתבקש להגיש עד 15 בספטמבר 2013 עותק של העבודה (או טיוטה מתקדמת) לוועדת השיפוט, למלא שאלון משתתף מפורט שישלח אליו ובמידה והוועדה תמצא לנכון להגיע לפגישה קצרה עם צוות השיפוט. דירוג המתחרים יפורסם באתר ההתאגדות ביום 29 בספטמבר 2013.

כל העולים לשלב ב' יוזמנו להציג את עבודתם במסגרת יום הסטודנט 2013 שייערך בצמוד לאירוע השנתי של ההתאגדות "חשמל 2013" , ביום 24 לאוקטובר בירושלים. הערכת המצגת מבחינת העברת המסר בצורה משכנעת, קצרה ומעניינת תשוקלל עם שיפוט העבודה לדירוג הסופי. הזוכים בשלושת המקומות הראשונים יקבלו תעודות ופרסים מההתאגדות בפורום הכנס השנתי ויקבלו פרסים מחברות חסות.

נצל את ההזדמנות לזכות בתחרות ולהיחשף בפני הקהילייה והמעסיקים הפוטנציאליים

Copyright 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15