The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

תוכנית

Home
Up

הועדה הישראלית להנדסת המאור - CIE ישראל

 

כינוס התאורה השנתי תשע"ד - (2014)
תאורה במגזר המוניציפאלי

 
 

בשיתוף מרכז השלטון המקומי בישראל

 
 

יתקיים ביום שלישי 4 במרץ 2014, ב' באדר ב', תשע"ד
במלון לאונרדו סיטי טאואר, הדר בסיטי טאואר, אולם ברקת, רח' זיסמן , רמת גן

 
  תוכנית

להורדת טופס הרשמה

להורדת תוכנית

 
08:00 – 09:00 התכנסות והרשמה וכיבוד קל  
09:00 – 09:15 דברי פתיחה
ד"ר אורי דומן, יו"ר הועדה הישראלית להנדסת המאור – CIE ישראל
מר גיל ליבנה, ראש מועצת שוהם, יו"ר ועדת הגנת הסביבה, מרכז השלטון המקומי
מהנדס אמיל קויפמן – יו"ר התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל
 
  יו"ר המושב: אינג' ג'ורג'י בירנבאום, M.Sc., ג.א. בירנבאום
09:20 – 10:00 תאורה טבעית בסביבה אורבנית צפופה, והשפעתה על פוטנציאל החיסכון באנרגיה בבניינים: תמ"א 38 כמקרה לדוגמה
פרופ'ח גדי קפלוטו, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים – הטכניון
10:00 – 10:40 מחקר-מעשי כחלק מתהליך תכנון תאורה טבעית בבתי ספר
ד"ר ערן קפטן, מחקר ואקו-אדריכלות – שימור אנרגיה וקיימות
 
10:40 – 11:10 תאורה עירונית ממבטו של אדריכל עיר
אדר' סרג'יו לרמן, מהנדס העיר רמת גן
 
11:10 – 11:30 הפסקת קפה  
  יו"ר המושב: מהנדס אלכס יארמולינסקי, אור עד מהנדסים בע"מ
11:30 – 12:00 מערכת בקרת תאורת רחובות בעיריית תל-אביב
מהנדס דורי לזר, עיריית תל-אביב
12:00 – 12:25 תאורה ובניה ירוקה - יישום תקן 5281 במבני ציבור (בי"ס בתל אביב וגנים בהרצליה)
אדר' יפתח הררי, החברה למשק וכלכלה, מרכז השלטון המקומי
12:25 – 12:45 מימון התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות
מר דוד קפאח, מנכ"ל בנק דקסיה ישראל
12:45 – 13:30 פרויקט התייעלות סביבתית (בעיקר אנרגטית) ברשויות המקומיות חברות הפרויקט (70 רשויות)
גב' טל גולדרט, רכזת פרויקט תג הסביבה, מרכז השלטון המקומי
13:30 – 14:45 ארוחת צהריים, וסיור בתצוגה
  יו"ר המושב: מהנדס אמיר פוזננסקי, מהנדס חשמל
14:45 – 15:10 ת"י 13201 והתקן הקודם – הבהרות
מהנדס אלכס גולדין, גולדין לייט - שרותי הנדסת תאורה
 
15:10 – 15:40

LED Technologies, Outdoor Lighting, Schools, Conference Halls and Offices
Gino Gabriele, Regent Lighting, Basle (
ריג'נט תאורה)

 
15:40 - 16:05 תכנון SSL: חשיבה מחוץ לקופסא
מהנדס דני קלינה, געש תאורה
 
16:05 – 16:30 תאורה עירונית כמרתיעת פשיעה
מהנדס יוסי מאירי
 
16:30 – 17:00

Urban LED Lighting
Ian Rubin, M.A., NES (ההרצאה בעברית)

 
17:00 סיכום - ד"ר אורי דומן, יו"ר הועדה הישראלית למאור – CIE ישראל  
Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15