The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Contents

חשמל 2014

Home
קול קורא

 
 

 חשמל 2014 – כינוס בינלאומי ותצוגה טכנולוגית

הכינוס השנתי של התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל
3-6 דצמבר 2014 אילת י"א – י"ד כסלו, תשע"ה

 
 

הזמנה להשתתף בכינוס חשמל 2014

עמיתים הקרים,

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל מתכבדת להזמינכם להשתתף בכינוס הבינלאומי חשמל 2014 באילת. הכינוס השנתי של ההתאגדות יתמקד השנה בנוסף לנושאים המסורתיים, גם בתחומים המרכזיים שעל הפרק כיום ובכלל זה רשת חכמה, עשור למהפכת הגז הטבעי בישראל והרפורמה במשק החשמל.

משתתפים בכנס יזמי אנרגיה, משקיעים, מנהלי פרויקטים, מהנדסים, אנשי אקדמיה, רגולטורים, יצרני חשמל, יצרני ציוד ומערכות, סוכנים ונציגי חברות גדולות וארגונים מקצועיים מחו"ל. בכנס יוצגו פרויקטים ופיתוחים בתחום החשמל והאנרגיה והוא יהווה סביבה תומכת לאנשי מקצוע ואנשי עסקים.

בתקופה זו אנחנו עדים להתרחשותן של תמורות מרחיקות לכת בשלושה מימדים מרכזיים של חשמל ואנרגיה אשר יתוו את פני המדינה בהיבטים רחבים ביותר בשנים הקרובות:

  • כניסת הרשת החכמה ושילובה הטכנולוגי והרגולטורי במרקם העדין של משק החשמל,

  • התרחבות והתפשטות חדירת הגז הטבעי למשק החשמל והתעשייה והשינויים הדרמטיים בעקבות כך,

  • יציאתה לדרך של הרפורמה הגדולה במשק החשמל לקראת מעבר ממשק מסורתי למשק מודרני, דינאמי ותחרותי.

מדינת ישראל ניצבת בפני מהפיכה טכנולוגית רב תחומית בה תושק רשת חכמה בכל המדינה, תורחב חדירתן של אנרגיות מתחדשות לצד הישענות כמעט מוחלטת על אנרגיה פוסילית מגז טבעי בחשמל ובתעשייה, תעבור להסעת המונים בתחבורה ציבורית חשמלית ותתפשט המגמה של התייעלות אנרגטית.

כל האתגרים הללו ידרשו מכל בעלי המקצוע, המומחים ומובילי הדיעה לספק את הצרכים של כל המיזמים האסטרטגיים החדשים בתחום החשמל והאנרגיה הנגזרים מכך, על מנת לאפשר את הרווחה והשגשוג הכלכליים של המדינה.

הכנס ישמש במה למפגשים מקצועיים עם בכירי המשק המקומי והעולמי, במהלכו יתקיימו ישיבות מליאה בנושאים מרכזיים, הרצאות בתחומים שונים, מפגשי יזמים עם משקיעים ויוצגו בו יישומים טכנולוגיים חדשים.

כמו כן, נקיים מפגשי חברה ותרבות באווירה המשוחררת והכייפית של העיר אילת.

אני קורא לכם ליטול חלק בכנס ולתרום להצלחת אירוע חשוב זה.

 
  אמיל קויפמן
יושב ראש ההתאגדות
יצחק בלמס
יושב ראש הכינוס

 
Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15