The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

קול קורא

Home
Up

 
 

 חשמל 2014 – כינוס בינלאומי ותצוגה טכנולוגית

הכינוס השנתי של התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל
3-6 דצמבר 2014 אילת י"א – י"ד כסלו, תשע"ה

 
 

קול קורא

הכינוס השנתי של ההתאגדות יתמקד השנה בנוסף לנושאים המסורתיים, גם בתחומים המרכזיים שעל הפרק כיום ובכלל זה רשת חכמה, עשור למהפכת הגז הטבעי בישראל והרפורמה במשק החשמל.

ההתאגדות מזמינה בזאת את ציבור המהנדסים ושאר אנשי המקצוע ךהגיש תקצירים או מאמרים הנדסיים או מדעיים שישמשו בסיס להרצאות שתיתנה בכינוס

 
     
   

נושאים להרצאות

   
   
 • מהפכת הגז הטבעי בישראל
 • רגולציה ושינוי מבני המשק החשמל
 • מערכות תאורה
 • פרויקטים הנדסיים
 • מערכות אנרגיה במבנים
 • תפעול ותחזוקה מתקני חשמל
 • מגמות וחידושים במתקנים ומערכות חשמל
 • התייעלות אנרגטית
 • רשת חכמה
 • ניהול ובקרת אנרגיה
 • איכות ואמינות החשמל
 • אלקטרוניקת הספק
 • אנרגיה וסייבר
 • בדיקות, מדידות ותקינה
 • בקרה תעשייתית
 • מערכות ייצור חשמל
   
   

לוח זמנים

   
    01.08.2014

הגשת תקציר עד

   
    09.08.2014 הודעה למגיש עד    
    16.09.2014 הגשת מאמר מלא עד    
 

 
Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15