The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

Articles 2013-07

הוועדה הישראלית למאור

מטעמי נוחות עורך האתרים, המאמרים מתפרסמים כאן במקום באתר האחר של ההתאגדות.

מידע לחברים - פרסומים חדשים - יולי 2013

לאתר הוועדה נוספו הפרסומים הבאים:

 1. ידיעה בנושא פרויקט רחב ממדים בתחום החוץ (33,000 פנסי LED בעיר Leicester)
  Lighting Journal 06/2013.
 2. ידיעה בנושא פיתוח בתחום פוטומטריית הפנסים לתאורת חוץ (LED) . הפיתוח נעשה על ידי צוות משותף ממקסיקו ויפן ומטרתו הקטנת צריכת האנרגיה (עד 50%!) ובמקביל הפחתת "הזיהום האורי". יודגש כי הטמעת הטכנולוגיה תחייב רוויזיה יסודית בתקנים והתאמתם לטכנולוגיה החדשה.
  Lighting Journal 06/2013
 3. מאמר שהינו תמצית עבודת מאסטר בתחום תאורת הפנים, עוסק בתחום יישומי מקורות אור מסוג LED בתאורת פנים בהשוואה למקורות אור פלורוסצנטים. מסקנות מחבר עבודת התיזה מעניינות למרות שלא כל הקוראים יסכימו איתן! כתב את התיזה Gavril Papadiotis, במסגרת  Bartlett School (מוסד בריטי מכובד ביותר המכשיר את דור ההמשך בתאורה בכל ההיבטים).
  Lighting Journal 06/2013
 4. מאמר העוסק במכלול היחסים המורכבים בין איכויות התאורה, עיצוב התאורה, תקינה ואנרגייה. המאמר על ידי Professor Peter Boyce הנחשב לאחד האוטוריטות המרכזיות בעולם התאורה הופיע בידיעון  SLL.
  מופץ כתוספת לירחון  CIBSE
  Newsletter 06/2013
 5. מאמר העוסק במכלול שאלות היסוד הכרוכות בהטמעת מקורות LED בכל התחומים, המאמר על ידי Professor Peter Boyce הנחשב לאחד האוטוריטות המרכזיות בעולם התאורה הופיע בידיעון SLL.
  מופץ כתוספת לירחון CIBSE
  Newsletter 07/2013
 6. מאמר בנושא תאורת חזיתות עוסק בתחום המעסיק לא מעט גורמים העוסקים בהיבטים האורבניים "והירוקים" של תאורת חזיתות (לעיתים אגרסיבית)  המאמר נכתב על ידי Carl Gardner. מסקנות? לקוראי המאמר...
  ILP
  Journal 04/2013

בברכה, ד"ר אינג' אורי דומן, יו"ר הוועדה הישראלית להנדסת המאור
 

Home
Up

Copyright 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15